Πέμπτη 29 Απριλίου 2010

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ
Άρθρο 1ο
Ιδρύεται Εργοστασιακό Σωματείο με έδρα τον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ και με τον τίτλο «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ».Έδρα, γραφεία καθώς και οι χώροι των γενικών συνελεύσεων του Σωματείου ορίζεται να λειτουργούν αποκλειστικά στον εργασιακό χώρο του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ.
Άρθρο 2
Σκοποί του Σωματείου είναι:
1.Η διατήρηση και προστασία των θέσεων εργασίας του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
2.Ο εκσυγχρονισμός , του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ και των άλλων λιγνιτικών μονάδων της Δυτ. Μακεδονίας, με χρήση φυσικού αερίου και συνδυασμένη καύση ή άλλης εναλλακτικής λύσης που θα επιμηκύνει τον χρόνο λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων .
3.Η υπεράσπιση όλων των δικαιωμάτων των μελών οικονομικών, κοινωνικών, συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών.
4. Η συνένωση ολόκληρου του προσωπικού του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ σε ένα σωματείο και η συνεργασία με αντίστοιχα σωματεία των άλλων λιγνιτικών Σταθμών, ώστε όλοι μαζί, να προστατεύουν και προάγουν τα οικονομικά, κοινωνικοασφαλιστικά, επαγγελματικά και ηθικά συμφέροντά τους,
5. Η εξασφάλιση καλύτερων όρων και συνθηκών δουλειάς και η βελτίωση των κάθε μορφής αποδοχών και πρόσθετων υλικών απολαβών του προσωπικού της ΔΕΗ.
6. Η καταγγελία κάθε υπεύθυνου οικονομικών ή άλλων ατασθαλιών στη ΔΕΗ για την προστασία τόσο των συμφερόντων του προσωπικού, όσο και της επιχείρησης.
Άρθρο 3
Μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου είναι:
Η κοινή προσπάθεια όλου του προσωπικού του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ μέσα από το Σωματείο. Οι κοινές προσπάθειες και αγώνες μ' όλες τις μορφές συνδικαλιστικής πάλης.
Άρθρο 4
Το Σωματείο μπορεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του ή όπως αλλιώς ο νόμος ορίζει, να γίνει μέλος ανώτερης Σωματειακής Ένωσης.
Άρθρο 5
1. Μέλη του ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ μπορούν να γίνουν όλοι όσοι ανήκουν στο προσωπικό της ΔΕΗ και εργάζονται στον εργασιακό χώρο του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, τακτικό και έκτακτο, που συνδέεται με τη ΔΕΗ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή.
Άρθρο 6
Για να γίνει ένας μέλος του Σωματείου απαιτείται να υποβάλλει αίτηση για εγγραφή του, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει: .
1. Δήλωση ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για εγγραφή του παρέχει εργασία ή υπηρεσία στη ΔΕΗ με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου και ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του καταστατικού του Σωματείου, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το καταστατικό του Σωματείου και αποδέχεται να γίνεται κάθε μήνα παρακράτηση από το μισθό του το ποσό του ενός ευρώ ( 1 € ) για μηνιαία συνδρομή του στο Σωματείο.
Η παραπάνω αίτηση υποβάλλεται αυτοπρόσωπα και μόνο στη διοίκηση του Σωματείου ή στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μέσα σε 30 μέρες από την παραλαβή της αίτησης εγγραφής είναι υποχρεωμένο να κάνει την εγγραφή στο Βιβλίο Μητρώου των Μελών.
Άρθρο 7
1. Τα μέλη του Σωματείου εκπίπτουν από την ιδιότητά τους:
Όταν χάσουν την ιδιότητά τους με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου, μισθωτού της ΔΕΗ λόγω απόλυσης ή συνταξιοδότησης και αποχώρησής τους.
Τα μέλη όμως που απολύονται από τη ΔΕΗ και αμφισβήτησαν την εγκυρότητα της καταγγελίας της σύμβασής τους, διατηρούν την ιδιότητα του μέλους μέχρι τελεσίδικης απόφασης πάνω σε αγωγή ή άλλη σχετική ενέργεια.
Η στράτευση ή η σχετικά μακρόχρονη ασθένεια δεν είναι προϋποθέσεις για να χάσει ο μισθωτός την ιδιότητά του και δεν προκαλούν τη διαγραφή του από μέλος του Σωματείου.
2. Από την Γενική Συνέλευση του Σωματείου διαγράφεται με αιτιολογημένη απόφαση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του καταστατικού αυτού το μέλος που παραβαίνει το καταστατικό, κάνει πράξεις που είναι αντίθετες με τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Σωματείου.
Άρθρο 8
Τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα.
Τα μέλη που είναι ταμειακά εντάξει έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται από τότε που γράφτηκαν στο μητρώο μελών του Σωματείου, αφού τηρούνται όμως κάθε φορά οι διατάξεις του νόμου. Τα ταμειακά εντάξει μέλη έχουν το δικαίωμα της συμμετοχής, του λόγου, του ελέγχου, της κριτικής και της ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις. Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται τακτικά πάνω στην πορεία των υποθέσεων του Σωματείου. Είναι ισότιμα μεταξύ τους στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις.
Άρθρο 9
Τα μέλη του Σωματείου είναι υποχρεωμένα:
Να παίρνουν μέρος στη λειτουργία του Σωματείου και να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις .
Άρθρο 10
1. Κάθε μέλος που αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Σωματείου, ελέγχεται πειθαρχικά από την Εξελεγκτική Επιτροπή. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενεργεί ύστερα από καταγγελία κάποιου απλού μέλους ή αυτεπάγγελτα .
2. Σε κάθε περίπτωση που αναφέρεται πάρα πάνω, λόγο έχει η Εξελεγκτική Επιτροπή που κάνει τις αναγκαίες και σε κάθε κατεύθυνση διαδικασίες για να διαπιστωθεί η παράβαση των άρθρων του Καταστατικού .
3. Η γενική συνέλευση του Σωματείου, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, αποφασίζει σχετικά αφού προηγούμενα απολογηθεί ο συνάδελφος, καλούμενος προ τριάντα (30) τουλάχιστον ημερών.
Κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει έφεση στην πρώτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης.
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου είναι τελεσίδικη.
Άρθρο 11
Πόροι του Σωματείου είναι:
Το δικαίωμα εγγραφής των μελών που ορίζεται ίσο με μία μηνιαία συνδρομή. Οι μηνιαίες συνδρομές των μελών που καθορίζονται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης. Οι οικονομικές ενισχύσεις από την Εργατική Εστία ή κάθε νόμιμο έσοδο από άλλο φορέα. Έκτακτες εισφορές των μελών που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε νόμιμο έσοδο που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Έσοδα από τη διοργάνωση εορτών, λαχείων ή άλλων παραπλήσιων δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τα μέλη και τους σκοπούς του Σωματείου.
Άρθρο 12
Το Σωματείο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. από κοινού και σε περίπτωση διαφωνίας αυτών αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνουν στην εκπροσώπηση κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος, το δε Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνουν κατά σειρά ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.
Άρθρο 13
Τα συλλογικά όργανα του Σωματείου είναι:
Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών .
Η Εφορευτική Επιτροπή (Ε.Ε)
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ).
Η Εξελεγκτική Επιτροπή
Άρθρο 14
1.Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Τα μέλη του Δ.Σ είναι επτά (7) και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών με καθολική, μυστική, ψηφοφορία, από το σύνολο των ταμειακά εντάξει μελών, με το πλειοψηφικό σύστημα .
3. Μαζί με τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη από τους κατά σειρά επιτυχίας επιλαχόντες. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3 χρόνια).
Τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. αμέσως μετά την εκλογή και ανακήρυξή τους από την Εφορευτική Επιτροπή, μετά από πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε και αν καθυστερήσει αυτός πάνω από πέντε (5) μέρες μετά από πρόσκληση κάθε συμβούλου που εκλέχθηκε και αφού τα μέλη που θα συγκεντρωθούν αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών μελών, συγκροτούνται σε Σώμα και συγκεκριμένα:
Εκλέγουν μεταξύ τους, με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτιο, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο , το Γενικό Γραμματέα ,τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα το Ταμία , τον Αναπληρωτή Ταμία και τον υπεύθυνο Ενημέρωσης.
Όλα τα αξιώματα στο Διοικητικό Συμβούλιο μοιράζονται μετά από εκλογή και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα ( με ελάχιστα αριθμό πέντε ).
Αν δεν επιτύχει πλειοψηφία των μελών κατά την πρώτη ψηφοφορία, επαναλαμβάνεται δεύτερη και σ' αυτήν αρκεί η σχετική πλειοψηφία.
4. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι μεταξύ τους υπεύθυνα για την εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και καθηκόντων που απορρέουν από το Καταστατικό.
Τα μέλη του Δ.Σ. συνεδριάζουν τακτικά, μία φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, έκτακτα δε όσες φορές το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή το ζητήσουν τουλάχιστον τρεις (3) Σύμβουλοι με γραπτή αίτησή τους, στην οποία θα αναγράφονται οι λόγοι και τα θέματα που θα συζητηθούν.
Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας είναι υποχρεωμένοι μέσα σε δέκα (10) μέρες, αφού λάβουν την αίτηση, να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τα μισά και ένα από τα μέλη του, περιλαμβανομένου του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή του Αναπληρωτού Γενικού Γραμματέα και παίρνει αποφάσεις με πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα.
Σε ισοψηφία νικά η ψήφος του Προέδρου.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζουν σε τρεις (3) συνεδριάσεις συνέχεια, χωρίς να δώσουν αιτιολογημένες εξηγήσεις για την απουσία τους σε πρόσκληση του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ., εκπίπτουν από το αξίωμά τους και αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Όταν αδειάσει κάποια θέση από το Δ.Σ. και μετά την εξάντληση του πίνακα των αναπληρωματικών μελών, το Δ.Σ. συνεχίζει τις εργασίες του μέχρι τη λήξη της θητείας του, εφόσον μετέχουν σ' αυτό πέντε (5) μέλη , σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι έληξε η θητεία του Δ.Σ. και γίνονται εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και λοιπών οργάνων του Σωματείου όπως ορίζεται στο καταστατικό .
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει του αξιώματός του κάθε τακτικό μέλος του Δ.Σ. που μετατέθηκε με αίτησή του σε εργασιακό χώρο εκτός του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ .
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απαρτία πέντε ( 5) μέλη, μπορεί να αποφασίζει για απεργία κάθε μορφής, για συνεχείς ή διακομμένες στάσεις εργασίας και γενικά για κάθε μορφή αγωνιστικών εκδηλώσεων.
Το Δ.Σ. διαχειρίζεται την περιουσία και εγκρίνει τις κάθε μορφής δαπάνες για τη λειτουργία του Σωματείου μέσα στα πλαίσια του εγκριμένου προϋπολογισμού από τη Γενική Συνέλευση και ανακοινώνει την κίνηση τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό.
Το Δ.Σ. χειρίζεται τις υποθέσεις του Σωματείου μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού και του Νόμου. Κρατάει τα προβλεπόμενα από το Νόμο υποχρεωτικά βιβλία καθώς και κάθε αναγκαίο έντυπο. Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό και βάζει αυτούς για έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Συγκαλεί με απόφασή του τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών, αποφασίζει και φροντίζει γενικά για την επιτυχία των σκοπών του Σωματείου και υπογράφει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κάθε απόφαση που έχει σχέση με έκφραση εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά σε προσωπικά ζητήματα, λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνεδριάζουν( όχι λιγότεροι από πέντε ).
Ο ορισμός των εκπροσώπων του Σωματείου στα διάφορα Όργανα του ΚΚΠ/ ΔΕΗ καθώς και κάθε άλλη απόφαση, γίνεται πάντοτε με φανερή ψηφοφορία του Δ.Σ.
7. Το σωματείο λειτουργεί σελίδα στο internet για την ενημέρωση των μελών του . Η μέριμνα για την λειτουργία της σελίδας στο internet δίνεται σε 3μελή Συντακτική Επιτροπή που αποτελείται από 2 μέλη του Δ.Σ. που ορίζονται με απόφασή του και από 1 απλό μέλος του Σωματείου που ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 15
1. Ο Πρόεδρος μαζί με το Γενικό Γραμματέα εκπροσωπεί το Σωματείο σ' όλες τις σχέσεις απέναντι στα Δικαστήρια, κάθε φύσης κρατικές αρχές, στα όργανα της ΔΕΗ και γενικά σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Ουδέποτε ο Πρόεδρος ή ο Γεν. Γραμματέας πηγαίνουν μόνοι τους στις αρχές ή στους εκπροσώπους της εργοδότριας ΔΕΗ για προβολή, συζήτηση και επίλυση οποιουδήποτε θέματος του Σωματείου και σαν εκπρόσωποί του αλλά παρουσιάζονται πάντα μαζί, ενεργούν συλλογικά και μαζί με μέλη του Δ.Σ. που ορίζονται απ' αυτό.
Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη οποιουδήποτε οργάνου ή Επιτροπής του Σωματείου. Καμιά μεμονωμένη εκπροσώπηση δε δεσμεύει το Σωματείο για οποιοδήποτε θέμα εκτός μόνο εξαιρετικά και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ο Πρόεδρος μαζί με το Γενικό Γραμματέα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί τις έκτακτες ή τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, κοινοποιεί την Ημερήσια Διάταξη, τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Επίσης διευθύνει τις συνεδριάσεις της Γεν. Συνέλευσης μέχρι εκλογής προεδρείου, δίνει κατά σειρά το λόγο στα μέλη του Δ.Σ, ανακαλεί αυτά στην τάξη, μπορεί δε να αφαιρέσει οριστικά το λόγο , αφού προηγούμενα: τον ανακαλέσει στην τάξη, διακόψει προσωρινά τη συνεδρίαση για αποκατάσταση της τάξης χωρίς να το επιτύχει. Ο Πρόεδρος δε μπορεί να αποβάλλει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τη συνεδρίαση όταν γίνεται ψηφοφορία.
Βάζει σε ψηφοφορία τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και τις προτάσεις πάνω σ' αυτά, κατά σειρά που υποβλήθηκαν.
Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογράφουν τα εξερχόμενα έγγραφα, τα πρακτικά του Δ.Σ και των Γενικών Συνελεύσεων μαζί με το προεδρείο τους. Υπογράφουν τα εντάλματα πληρωμών και τις αποδείξεις και για την καλή διαχείριση. Γενικά, ανεξάρτητα από τη συλλογική ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για την καλή λειτουργία του Σωματείου για την προώθηση των διεκδικήσεων για την οργάνωση και διεξαγωγή των διεκδικητικών αγώνων.
Άρθρο 16
Ο Αντιπρόεδρος εκτός από τα γενικά καθήκοντά του σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του.
Άρθρο 17
1. Ο Γενικός Γραμματέας εκτός από τα κοινά με τον Πρόεδρο καθήκοντά του, διευθύνει τα γραφεία του Σωματείου, έχει ευθύνη για την κανονική λειτουργία τους, φυλάει υπεύθυνα τα αρχεία και τη Σφραγίδα του Σωματείου, το Μητρώο των Μελών, τηρεί το πρωτόκολλο, την αλληλογραφία και αντίγραφο κάθε εισερχόμενου εγγράφου. Τηρεί κάθε βιβλίο που ορίζεται από το Νόμο ή το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιμελείται την σύνταξη και υπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο και τους πρακτικογράφους που ορίζονται, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. με τον Πρόεδρο και την πλειοψηφία τουλάχιστον των μελών που συμμετέχουν στη συνεδρίαση.
2. Το Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλα ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας,
Άρθρο 18
Ο Ταμίας κάνει κάθε είσπραξη εσόδων του Σωματείου με βάση διπλότυπα αποδείξεων, μπλοκ αριθμημένα και θεωρημένα από την Εξελεγκτική Επιτροπή, καταχωρημένα πριν από κάθε χρήση στο βιβλίο των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογραμμένα από τον Πρόεδρο, το Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία Ο Ταμίας εισπράττει τα δικαιώματα εγγραφής και τις συνδρομές των μελών από τη ΔΕΗ ή από καθένα μέλος .
Είναι υποχρεωμένος στο τέλος κάθε μήνα να ανακοινώνει τη μηνιαία λογιστική κατάσταση του ταμείου, που θα καταχωρείται στα πρακτικά του Δ.Σ, τον αριθμό των μελών που καταβάλουν συνδρομές και τις οφειλές αυτών που δεν τις κατέβαλαν και να εισηγείται μέτρα κανονικής είσπραξής τους. Είναι υποχρεωμένος να δίνει πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση του ταμείου σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. ή όσες φορές του ζητηθεί αυτό από το Δ,Σ. Προετοιμάζει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό και τους βάζει για έγκριση στο Δ.Σ Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τράπεζα στο όνομα Σωματείου κάθε χρηματικό ποσό και να κρατάει στα χέρια του το ποσόν που έχει οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η απόφαση που αφορά τα χρήματα που θα βρίσκονται στα χέρια του Ταμία, μπορεί να διαφοροποιηθεί, όποτε είναι ανάγκη. Κάθε ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τα κατατεθέντα χρήματα γίνεται από τον Ταμία, μετά από έγκριση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Γι' αυτό απαιτείται μία απόφαση του Δ.Σ του Σωματείου που θα γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα και θα γραφεί το ονοματεπώνυμο Ταμιών και το δικαίωμα ανάληψης από τον Ταμία η τον αναπληρωτή του οποιουδήποτε ποσού, της οποίας αντίγραφο επικυρωμένο προσκομίζεται στην Τράπεζα.
Η διαδικασία αυτή θα τηρείται και μετά την εκλογή νέων Ταμιών. Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε χάσιμο χρημάτων, όπως και για κάθε ανωμαλία στη διαχείρισή του.
Άρθρο 19
Μαζί με την εκλογή των άλλων οργάνων του Σωματείου, εκλέγεται 5μελής Εξελεγκτική Επιτροπή .
Η εκλογή της γίνεται με γενική ψηφοφορία. Μέσα σε 10 μέρες από την εκλογή της η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται και εκλέγει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα της.
Κάθε μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχει απεριόριστη εξουσία ελέγχου για κάθε ενέργεια των διαφόρων οργάνων, το δικαίωμα και την υποχρέωση να ελέγχει τη Διοικητική και Ταμειακή κατάσταση του Σωματείου.
Ελέγχει αν εκτελούνται οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων και συντάσσει γι' αυτά την απαιτούμενη έκθεση που την υποβάλλει στη Γεν. Συνέλευση. Τυχόν απόψεις της μειοψηφίας αναφέρονται στην έκθεση.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή ασκεί και τον πειθαρχικό έλεγχο.
Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής καλούνται σ' όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, παρίστανται σ' αυτές με δικαίωμα να παίρνουν το λόγο, στερούνται όμως το δικαίωμα ψήφου. .
Με πρόσκληση του Προέδρου της συνεδριάζει μία φορά το μήνα ή όσες φορές το θεωρεί αναγκαίο και με σχετική πλειοψηφία αποφασίζει για τα διάφορα ζητήματα, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία από τα πέντε μέλη της.
Στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι από το Διοικητικό Συμβούλιο όποτε ζητηθούν τα βιβλία της διαχείρισης του και γενικά όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία.
Άρθρο 20
1. Κυρίαρχο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίζει κάθε υπόθεση του Σωματείου που είναι γραμμένη στην Ημερήσια Διάταξη.
2. Για λήψη οποιασδήποτε απόφασης, υπάρχει απαρτία της Γενικής Συνέλευσης των μελών όταν παρευρίσκεται το 1/3 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την πρώτη σύγκληση.
Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συγκαλείται νέα μέσα σε 15 μέρες και τότε χρειάζεται η παρουσία του 1/5 όλων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Αν δεν επιτευχθεί και για δεύτερη φορά απαρτία, δε μπορεί να συγκληθεί άλλη αν δεν περάσει ένας μήνας από την τελευταία σύγκληση και αυτή τότε θα θεωρείται σαν πρώτη Γενική Συνέλευση με τα ίδια ή διαφορετικά θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
3.Για λήψη απόφασης για τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση του Σωματείου, χρειάζεται ειδική απαρτία και πλειοψηφία, όπως ορίζει ο Νόμος.
Κάθε τροποποίηση άρθρων του καταστατικού ισχύει μόνο μετά από την εγγραφή στο Βιβλίο περί Σωματείων του Πρωτοδικείου Κοζάνης..
Άρθρο 21
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου συγκαλούνται όποτε το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. ή το 1/5 του συνόλου των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου από το Δ.Σ., με αίτησή τους που θα γράφει τους λόγους και τα θέματα που θα συζητηθούν.
Αν το Δ.Σ. δε συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε 20 μέρες από την υποβολή της αίτησης, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από αυτούς που τη ζήτησαν, μετά από εξουσιοδότηση του Πρωτοδικείου Κοζάνης, το οποίο ρυθμίζει και τα της Προεδρίας της.
Άρθρο 22
Η Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται κάθε χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Επιτυγχάνει δε απαρτία για λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20.
Κατά την έναρξη της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σωματείου μέχρι την εκλογή Προεδρείου που είναι 3μελές (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας ). Η εκλογή Προεδρείου γίνεται με μυστική ψηφοφορία
Άρθρο 23
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται κάθε 3ο χρόνο, μετά την εκλογή Προεδρείου, όπως ορίζει το άρθρο 22, εκλέγεται Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή από 4 τακτικά μέλη και 4 αναπληρωματικά, που, αφού συμπληρωθεί με Δικαστικό ως Πρόεδρο, σύμφωνα με το Νόμο, κάνει κάθε μυστική ψηφοφορία και προχωρά στη διενέργεια αρχαιρεσιών, όπως ορίζει στο σχετικό άρθρο του το καταστατικό.
Ο τρόπος εκλογής της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο πάρα κάτω:
Με την προκήρυξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καλούνται όσοι επιθυμούν να βάλουν υποψηφιότητα, να το δηλώσουν, μέσα σε προκαθορισμένα χρονικά περιθώρια, με υπεύθυνη δήλωση. Με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου τυπώνονται τα ψηφοδέλτια, τα οποία έρχονται στη Γενική Συνέλευση και με τα οποία γίνεται η εκλογή.
Από τη Γενική Συνέλευση εκλέγεται τριμελής προσωρινή Εφορευτική Επιτροπή με ανάταση του χεριού, η οποία προεδρεύετε από Δικαστικό και διενεργεί την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία.
Στα ψηφοδέλτια μπαίνουν σταυροί προτίμησης μέχρι 2 το μέγιστο.
Αυτή η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη οργάνων, αντιπροσώπων για την ομοσπονδία (ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ), Εργατικό Κέντρο Κοζάνης κ.λπ., υποχρεωτικά οφείλει να συζητεί και να αποφαίνεται, πέρα από όποια άλλα, και στα παρακάτω θέματα:
α. Λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, οικονομικός απολογισμός, ισολογισμός, έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
β. Προβλήματα των μελών του Σωματείου και πρόγραμμα δράσης για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
γ. Προϋπολογισμός για τη νέα περίοδο.
Η λογοδοσία, όπως και ο οικονομικός απολογισμός, γίνονται για κάθε ημερολογιακό έτος.
Σε κάθε περίπτωση όμως τα μέλη μπορούν να εκφράσουν γνώμη πάνω στα γεγονότα που μεσολάβησαν μέχρι τη Γενική Συνέλευση.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και κάθε άλλο θέμα με πρόταση του 1/10 του συνόλου των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, αφού προηγούμενα η αίτηση γνωστοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου δέκα (10) μέρες νωρίτερα με ανακοίνωση στα μέλη.
Άρθρο 24
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται στις εκλογές συλλογικών οργάνων και αντιπροσώπων του Σωματείου για ομοσπονδία (ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ), Εργατικό Κέντρο Κοζάνης κ.λ.π , θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και γενικά προσωπικά ζητήματα, είναι έγκυρες, αφού παίρνονται με μυστική ψηφοφορία. Κάθε ψηφοφορία για άλλα θέματα γίνεται με ανάταση του χεριού και ποτέ δια βοής.
Άρθρο 25
1. Οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη συλλογικών οργάνων διοίκησης, αντιπροσώπων για ομοσπονδία (ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ), Εργατικό Κέντρο Κοζάνης κ.λπ., γίνονται με μέριμνα και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εφορευτικής Επιτροπής.
Η ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου συνίσταται κύρια στην υποχρέωση να προχωρήσει στην εκκαθάριση των μητρώων, ως ο νόμος ορίζει, πριν από τις αρχαιρεσίες και να τα παραδώσει έγκαιρα στην Εφορευτική Επιτροπή.
Στη διάθεση των μελών δίνεται χώρος στη σελίδα του Σωματείου στο internet για να αναπτύξουν τις θέσεις τους και το πρόγραμμά τους.
2. Οι εκλογές αρχίζουν από την ανατολή του ήλιου και διακόπτονται με τη δύση του.
3. Σαν εκλογικό σύστημα για όλα τα όργανα του Σωματείου και την εκλογή εκπροσώπων για τις δευτεροβάθμιες ενώσεις καθιερώνεται το σύστημα το πλειοψηφικό με μέγιστο αριθμό σταυρών προτίμησης το 50% του αριθμού των εκλεγομένων στρογγυλοποιημένο στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό.
Στα μοναδικά ψηφοδέλτια, για όλα τα όργανα του Σωματείου και την εκλογή εκπροσώπων για ομοσπονδία (ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ), Εργατικό Κέντρο Κοζάνης , τα επώνυμα των υποψηφίων γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά
4. Τα ενιαία ψηφοδέλτια, για όλα τα όργανα του Σωματείου και την εκλογή εκπροσώπων για τις δευτεροβάθμιες ενώσεις, εκδίδονται με φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής .
Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων προς την Εφορευτική Επιτροπή γίνονται μόνο αυτοπρόσωπα από τους ενδιαφερόμενους, που δηλώνουν για ποιό από τα όργανα του Σωματείου και την εκπροσώπηση για ομοσπονδία (ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ), Εργατικό Κέντρο Κοζάνης κ.λ.π, ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι.
5. Δικαίωμα υποψηφιότητας για όλα τα όργανα του Σωματείου έχουν όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη, εκτός εκείνων που εκλέχτηκαν στην Εφορευτική Επιτροπή και αποδέχτηκαν την εκλογή τους.
6. Οι ανακοινώσεις της Εφορευτικής Επιτροπής αναφέρονται με λεπτομέρεια στην ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας για υποβολή υποψηφιότητας καθώς και στην προθεσμία αποστολής των ψηφοδελτίων.
7. Η Εφορευτική Επιτροπή, που προεδρεύετε από Δικαστικό, πριν από την ανατολή του ηλίου διαπιστώνει ότι κάθε κάλπη που θα χρησιμοποιηθεί είναι άδεια Τη σφραγίζει , παρουσία του Δικαστικού, με βουλοκέρι και την ασφαλίζει με κλειδαριές και μετά αρχίζει την ψηφοφορία. .
Ο ψηφοφόρος ψηφίζει, αφού δείξει την αστυνομική του ταυτότητα και ότι άλλο προβλέπει ο νόμος.
Στο τραπέζι της Εφορευτικής Επιτροπής βρίσκονται όλα τα ψηφοδέλτια και θα παραδίνεται στον ψηφοφόρο από ένα και αντίστοιχοι φάκελοι αδιαπέραστοι από το φως, σφραγισμένοι με τη σφραγίδα του Σωματείου και θα μονογράφονται ένας –ένας από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής ακριβώς πριν την παράδοση στον ψηφοφόρο.
Οι σταυροί προτίμησης δεν μπορεί να ξεπερνούν το 50% του αριθμού των προβλεπομένων εδρών για κάθε αξίωμα ,στρογγυλοποιημένο στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό.
Λιγότεροι σταυροί από όσους προβλέπονται, υπολογίζονται κανονικά. Ο ψηφοφόρος ρίχνει τους φακέλους που περιέχουν τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια σε ανάλογες κάλπες και υπογράφει στο τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας ή σε καταστάσεις αυτών που ψήφισαν. Ψηφοδέλτια που βρέθηκαν σε διαφορετική κάλπη θεωρούνται άκυρα.
Η Εφορευτική Επιτροπή μετά το τέλος της ψηφοφορίας οφείλουν πρώτα να βγάλουν από την κάλπη που ρίχτηκαν οι φάκελοι με τα ψηφοδέλτια για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για ομοσπονδία (ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ), Εργατικό Κέντρο Κοζάνης κ.λ.π.
Επιτρέπεται η παρουσία μελών του Σωματείου στην αίθουσα καταμέτρησης των ψηφοδελτίων.
Η Εφορευτική Επιτροπή καταμετρά και ελέγχει την εγκυρότητα των φακέλων.
Ο Δικαστικός Πρόεδρος αποσφραγίζει, κατά κάλπη, ένα –ένα φάκελο , αριθμεί το ψηφοδέλτιο, μονογράφει τους σταυρούς προτίμησης και αναγράφει τον πλήθος των σταυρών προτίμησης στο ψηφοδέλτιο με στυλό κόκκινου χρώματος ( δεν επιτρέπεται να διαθέτει άλλου χρώματος κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας ).
Τοποθετεί το ψηφοδέλτιο σε scanner συνδεδεμένο με ηλεκτρονικό υπολογιστή με οθόνη κατάλληλων διαστάσεων για να είναι ευανάγνωστο από τους παρευρισκόμενους και τα υπόλοιπα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής καταγράφουν ξεχωριστά ο καθένας τα αποτελέσματα ταυτόχρονα και στη συνέχεια αποθηκεύει το ψηφοδέλτιο κ.ο.κ. Όλα τα ψηφοδέλτια αναρτούνται στη σελίδα του Σωματείου στο internet.
Ο Πρόεδρος συντάσσει πρώτα πρακτικό για την έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας, για τυχόν διακοπή της και γενικά για κάθε γεγονός που έλαβε χώρα και άσκησε επίδραση στις αρχαιρεσίες, για τον αριθμό που ψήφισαν, για τα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια.
Στη συνέχεια, μετά την καταμέτρηση των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος θα συντάξει δεύτερο πρακτικό διαλογής των πιο πάνω ψήφων και αφού περιτυλίξει μέσα σε δέμα την ονομαστική κατάσταση αυτών που ψήφισαν, όλα τα ψηφοδέλτια και τα δύο παρά πάνω πρακτικά, θα σφραγίσει με κερί το δέμα. .
8.Τις έδρες για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία(ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ) και για το Εργατικό Κέντρο Κοζάνης ,καταλαμβάνουν με σειρά οι υποψήφιοι που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.
9. Όλες οι ενέργειες της Εφορευτικής Επιτροπής αναγράφονται σε αντίστοιχα πρακτικά, τα οποία συντάσσονται από το Δικαστικό Πρόεδρό της κα συνυπογράφονται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη της.
Άρθρο 26
Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει κυκλικά την επωνυμία του Σωματείου και στο Κέντρο γράφημα του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ .Άρθρο 27
Το σωματείο δε διαλύεται παρά μόνο αν παραμείνουν λιγότερα από 10 μέλη ή αν συντρέχουν οι λόγοι που ορίζονται από το Νόμο.
Γενικά για τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση των μισών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η δε απόφαση παίρνεται με την πλειοψηφία των 3/4 από τους παρόντες.
Άρθρο 28
Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από 28 άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε, ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την Καταστατική Συνέλευση την 29 Απριλίου 2010.Το Καταστατικό θα ισχύσει από τη δημοσίευσή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου Κοζάνης
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου