Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
www.ahskardias.blogspot.com
email:ergostasiako@yahoo.gr


Πρακτικά συνεδρίασης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής
Αριθμ. 1
Πρακτικά συνεδρίασης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Σωματείου, που εδρεύει στον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, με την επωνυμία « ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ»
Παρόντα μέλη :
1. Παπαδόπουλος Βαγγέλης Πρόεδρος
2. Ανδρονικίδης Χρήστος Αντιπρόεδρος
3. Παγκούτσος Γιώργος Γραμματέας
4. Φραγκιαδάκης Γιώργος Ταμίας
5. Γεωργιάδου Δέσποινα Υπεύθυνη Ενημέρωσης
και Διαδικτύου
Απόντα μέλη αν και κλήθηκαν νομότυπα:

1. Ζάμκος Αθανάσιος Αν. Ταμίας
2. Θεοδωρίδης Ευριπίδης Αν. Γραμματέας

Η συνεδρίαση έγινε σήμερα 18-1-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ στον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ύστερα από Πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
1. Έγκριση Διοικητικού και οικονομικού απολογισμού της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής από την ίδρυση του Σωματείου μέχρι σήμερα
2. Πρόταση στην Γ. Συνέλευση για Εκπροσώπηση στη ΓΣΕΕ
3. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
4. Ορισμό ημερομηνίας εκλογών Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπή και αντιπροσώπων για Εργατικό Κέντρο Κοζάνης και ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία των παραπάνω πέντε (5) μελών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού πήρε το λόγο, έκανε εισήγηση, για κάθε θέμα της Η.Δ.

Α. Για το πρώτο θέμα είπε ότι τα ιδρυτικά μέλη και η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχουν εκπληρώσει την αποστολή τους, με την ίδρυση και εγγραφή του σωματείου στο δημόσιο βιβλίο σωματείων που τηρείται Πρωτοδικείο Κοζάνης και έχουν καλύψει τα οικονομικά έξοδα με εισφορές των ιδρυτικών μελών, όπως φαίνεται στο ταμείο του σωματείου και εισηγείται την έγκριση των πεπραγμένων από την Π.Δ.Ε και την Γενική Συνέλευση του Σωματείου.

Β. Για το δεύτερο θέμα προτείνει η εκπροσώπηση του Σωματείου στη ΓΣΕΕ να γίνει μέσω της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ.

Γ. Για το τρίτο και τέταρτο θέμα να διενεργηθούν οι εκλογές για Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπή και αντιπροσώπων για Εργατικό Κέντρο Κοζάνης και ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ στις 9-2-2011 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό του Σωματείου

Μετά τη συζήτηση για όλα τα θέματα ομόφωνα αποφασίσθηκαν τα παραπάνω και αφού κανένα μέλος δεν πρότεινε άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος κήρυξε το τέλος της συνεδρίασης.
Σε πίστωση των παραπάνω συντάχτηκε το παρόν και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΔΕ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της ΠΔΕ


Βαγγέλης Παπαδόπουλος Γιώργος Παγκούτσος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου